window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-KF0HPJ6WPF');
Learning Zone
Article

Esej – przykładowe tematy i odpowiedzi | B2 First (FCE)

Level: B2
Exam:
AdobeStock_309384658-scaled.jpeg
Article navigation:
FCE Esej Przykłady: Temat (Środowisko)
FCE Esej Przykłady: Temat (Moda) 
FCE Esej Przykłady: Temat (Język Obcy) 
FCE Esej Przykłady: Temat (Historia) 

en

FCE Esej Przykłady: Temat (Środowisko)

Przykładowe zadanie egzaminacyjne:

In your English class you have been talking about the environment. Write an essay using all the notes and give reasons for your point of view.

Every country in the world has problems with pollution and damage to the environment.
Do you think these problems can be solved?

Write about:

1. transport
2. rivers and seas
3. ………………………… (your own idea)

Przykładowa odpowiedź:

I think that my country has problems with pollution to the environment like all other countries. This problem is normal for Russia. We have big problems with transport because there are too much cars in our country. And because of that we have problems with atmospeer, air in my city and in all Russia is really dirty and sometimes I can’t make a sigh because it smells around me and of course around that cars on the road. I’ve heard about tradition of one country. They don’t go anywhere by car one day a month or a year, they just use bycicle or their feet. I think it could be very good if we had a tradition like that.

So, what about the rivers and the seas? Yeah, there are some really good and clean rivers and seas where you can go, but there are not many of them. Once I saw the river OB in my city, it was about two years ago but I stil remember that in some places it was not blue, it was green or purple I didn’t really understand because it had different colours.

I don’t know what should we do. Maybe we should just open our eyes and look what we did. But Russian people don’t care about the world around them many people care only about themselves an that’s all.

So, the best idea is look around and try to do something good for our planet and for us and our children.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść3Cała treść odnosi się do zadania, ale docelowy czytelnik jest poinformowany jedynie ogólnikowo. Główne problemy nie zostały w pełni omówione i rozwiązane.

Kandydat opisuje wpływ transportu na środowisko i czystość rzek oraz podaje jedno proponowane rozwiązanie problemu związanego z transportem (jeden dzień w miesiącu bez samochodu). Opinia autora jest jasna- uważa on, że byłoby bardzo dobrze, gdyby takie rozwiązanie stało się tradycją.

Nie omówione zostały żadne rozwiązania związane z rzekami oraz morzami, ani nie przedstawiono trzeciego własnego pomysłu na temat zagrożeń środowiska.

Odpowiednia komunikacja3Zatosowana została forma typowa dla eseju; praca zawiera wstęp i rozwinięcie tematu, a zakończona jest wnioskiem.

W większej części tekstu zastosowano odpowiednio neutralny styl, jednak częściowo użyto stylu potocznego co nie jest spójne z resztą. Esej jest napisany w większości w sposób obiektywny, ale wykorzystuje też osobiste, subiektywne przykłady (Once I saw the river; I can’t make a sigh), które umniejszają faktyczne problemy.

Udało się zainteresować i utrzymać uwagę czytelnika docelowego i przekazywano podstawowe pomysły związane z tematem.

Organizacja3Tekst jest dość dobrze zorganizowany i spójny. Esej jest podzielony na paragrafy, z zachowanymi zasadami interpuncji. Zdarzają się jednak zbyt długie, nieczytelne zdania (And because of that we have problems with atmospeer, air in my city and in all Russia is really dirty and sometimes I can’t make a sigh because it smells around me and of course around that cars on the road).

Użyto wyrażeń łączących (because; and; So; because of that) i odpowiednich zabiegów które mają za zadanie sprawić, że esej będzie spójny (odwoływanie się do zaimków, zdań względnych i pytań retorycznych).

Język3Zastosowano odpowiedni zakres słownictwa, które nie utrudnia komunikacji (atmospeer; bycicle; sigh). Występują pojedyncze błędy.

Esej zawiera szereg prostych i bardziej złożonych form gramatycznych: czas przeszły i teraźniejszy jest używany prawidłowo.

Przykładowa odpowiedź:

To begin with pollution and damage to the environment is the most serious and difficult problem for countries of all over the world. Scientists of different countries predict a global ecocatastrophe if people won’t change their attitude to our planet.

First of all a huge damage to the environment brings a transport. People can’t imagine their living without cars, buses, trains, ships and planes. But it’s an open secret that one of disadvantage of these accustomed things is harmful exhaust. Needless to say that use of environment friendly engines helps us to save atmosphere from pollution.

In addition to this our rivers and seas are in not less danger situation. It’s a fact of common knowledge that numerous factories and plants pour off their waste to ponds. Obviously that cleaning manufacturing water helps to avoid extinction of ocean residents.

Apart from this I’m inclined to believe that every person can and must contribute to solving this important problem. Doing a little steps for protection our environment every day we will be able to save our Earth. And it’s a task of each of us.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść4Cała treść odnosi się do zadania, jednak docelowy czytelnik jest jedynie częściowo poinformowany. Dwa pierwsze punkty kluczowe (transport; rzeki i morza) są w pełni omówione wraz ze wskazaniem problemów jakie się z nimi wiążą (szkodliwe spaliny; fabryki odprowadzające swoje ścieki do wód). Rozwiązania nie są w pełni omówione, a jedynie częściowo nakreślone.

Kandydat całkowicie ominął trzeci punkt kluczowy i nie omawia swojego pomysłu jeśli chodzi o problemy związane ze środowiskiem.

Autor skupił się jedynie na podkreśleniu swojej opinii (every person can and must), ale nie informuje w wystarczającym stopniu czytelnika o proponowanych rozwiązaniach (Doing a little steps for protection our environment every day we will be able to save our Earth)

Odpowiednia komunikacja3Esej jest napisany w neutralnym stylu, a format jest odpowiedni do zadania. Autor używa również bardziej formalnego języka kiedy chce przedstawić swoje pomysły (To begin with; First of all; It’s a fact of common knowledge).

Tekst ma przejrzystą strukturę, jest podzielony na wstęp który wprowadza nas w temat, paragrafy rozwijające oraz podsumowanie.

Autor przedstawia czytelnikowi docelowemu proste pomysły. Bardziej złożone idee nie zawsze przedstawione są przez autora w klarowny sposób (Obviously that cleaning manufacturing water helps to avoid extinction of ocean residents).

Organizacja3Tekst jest w większości dobrze zorganizowany i spójny, użyto różnych słów i wyrażeń łączących.

Esej jest wyraźnie podzielony na akapity, z których każdy dotyczy jednej idei. Momentami nie ma spójności między przytoczonymi przykładami. Na przykład autor omawia, w jaki sposób fabryki zanieczyszczają wodę w stawach, a następnie proponuje rozwiązanie, które pomogłoby jeśli chodzi o zanieczyszczenie oceanów.

Język3Autor w sposób właściwy używa prostego potocznego słownictwa. Podejmuje próby użycia bardziej wyrafinowanej leksyki (a global ecocatastrophe; atmosphere; common knowledge; factories and plants; inclined to believe; must contribute to solving).

Stosowany jest szereg nieskomplikowanych i bardziej złożonych form gramatycznych i choć zdarzają się błędy, to nie utrudniają one komunikacji (a huge damage; People can’t imagine their living without cars; one of disadvantage; in not less danger situation).

 

Przykładowe zadanie egzaminacyjne:

DEVELOPMENT VS ENVIRONMENT

If we surf the web looking for pollution and environmental catastrophes, we will find out that every country in the world suffers them. This is a natural consequence of the struggle between development and environment.

If a country decided to live isolated from the rest of the world, living on what it can naturally grow and produce, it surely wouldn’t be highly polluted. But we all want exotic food and technological items from all over the world, so we have to pay the price.

Investing on electrical transport would benefit the environment a lot. Even more if this electricity came from a natural source of energy like wind, rivers and solar boards. It’s difficult to achieve this because petrol companies will fight against these actions.

We also have to take care of our rivers and seas. We all have heard about factories throwing highly toxic substances to rivers, without minimizing their poisoning effects. A really strict law should be applied to fine these factories and make them change their policy.

But what about ourselves? We also can do a lot! If, when possible, we bought larger packs of food, we would be producing less rubbish. And this is only an example!

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść5Cała treść nawiązuje do zadania, a czytelnik docelowy jest w pełni poinformowany.

Omówiono temat sugerując jednocześnie, w jaki sposób korzystanie z różnych form transportu pomogłoby środowisku (Investing on electrical transport would benefit the environment a lot).

Opisano problem zanieczyszczenia wód i również zaproponowano rozwiązanie (A really strict law should be applied to fine these factories). Opinia autora jest przedstawiona w sposób jasny i klarowny.

Trzeci aspekt (redukcja odpadów) został opisany w ostatnim akapicie wraz z sugestią, jak to osiągnąć. Opinia pisarza jest jasno wyrażona.

Odpowiednia komunikacja5Dzięki zachowaniu tradycyjnej formy eseju (odpowiedni podział) udaje się utrzymać uwagę docelowego czytelnika.

Zastosowano akapit wprowadzający, który przedstawia zagadnienia w sposób ogólny, oraz akapit końcowy który podsumowuje bardziej konkretnie, co można zrobić, aby rozwiązać problem.

Autor przedstawia zarówno proste jak i złożone pomysły (It’s difficult to achieve this because petrol companies will fight against these actions).

Organizacja4Esej jest dobrze zorganizowany i spójny, użyto różnych wyrażeń łączących.

Akapity są wprowadzane na różne sposoby, przy użyciu struktur gramatycznych, a nie jedynie łączników (If we surf the web; If a country decided; Investing on; We also have to; But what about). Akapity mogłbyby być jednak bardziej ze sobą powiązane, aby były mniej niezależne. W ogólnej ocenie tekst jest spójny.

Język5W sposób właściwy zastosowano różnorodne słownictwo, w tym mniej powszechne (environmental catastrophes; highly polluted; exotic food; highly toxic substances; minimizing their poisoning effects; change their policy).

W eseju użyto szereg prostych i złożonych form gramatycznych dzięki którym autor w sposób zwięzły przekazuje swoje idee.

Występują minimalne błędy, które jednak nie utrudniają komunikacji.

FCE Esej Przykłady: Temat (Moda) 

Przykładowe zadanie egzaminacyjne:

In your English class you have been talking about the fashion industry. Write an essay using all the notes and giving reasons for your point of view.

Some people say the fashion industry has a bad effect on people’s lives.
Do you agree?

Write about:
1. whether people’s appearance is important
2. the price of clothes
3. …………………… (your own idea)

Przykładowa odpowiedź:

In today’s world, the fashion industry has a strong importance in people’s lives. The fashion industry say to the society what to wear and creates new types of clothes all the time.

Some people claim that the fashion industry has a bad effect on people’s lives, they say that the fashion industry creates clothes that the society has to wear. Furthermore, the clothes’ price is extremely high and people, who can’t afford it, should not be in the society.

In the other hand, the fashion industry guide the people to be in a good appearance, because, nowadays, the appearance of the person is more important than the person itself.

In my opinion, the fashion industry doesn’t has a bad influence on people’s lives. It’s something which was created to help people what to wear.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść5Wszystkie treści są istotne, a docelowy czytelnik jest w pełni poinformowany.

W eseju omówiono rolę przemysłu modowego i zwrócono uwagę na jego negatywne aspekty (nowadays, the appearance of the person is more important than the person itself), a także koszty (the clothes’ price is extremely high).

Kandydat wyraża również własne pomysły, sugerując, że branża modowa ma duży wpływ na ludzi (say to the society what to wear).

Autor kończy esej opinią, która podsumowuje przedstawione wcześniej punkty.

Odpowiednia komunikacja2Częściowo udało się utrzymać konwencję typową dla eseju. Styl jest odpowiednio formalny, użyto odpowiednich wyrażeń (In today’s world; Some people claim; Furthermore; In my opinion). Praca zawiera zarówno wstęp jak i zakończenie.

Chociaż autor przedstawił proste idee, nie do końca udało się utrzymać uwagę czytelnika docelowego. Na przykład w ostatnim akapicie pomimo próby podsumowania głównych punktów nie udało się do końca zrozumieć sensu.

Organizacja2Tekst jest ogólnie dobrze zorganizowany i spójny. Ma przejrzystą strukturę ze wstępem, głównymi paragrafami oraz zakończeniem. Akapity w prawidłowy sposób rozwijają punkty kluczowe.

Esej jest połączony za pomocą ograniczonej liczby spójników i wyrażeń łączących, z których nie wszystkie są prawidłowo używane.

Język2W prawidłowy sposób użyto prostego, powszechnego słownictwa związanego z tematem (creates new types of clothes; Some people claim; extremely high; is more important than).

Proste formy gramatyczne są stosowane w odpowiedni sposób, chociaż nie do końca prawidłowo użyte są czasowniki w trzeciej osobie. Autor próbuje wyrażać pomysły za pomocą różnych form gramatycznych, strony biernej i czasowników modalnych, ale nie do końca jest to zrozumiałe dla czytelnika (people, who can’t afford it, should not be in the society; the fashion industry guide the people to be in a good appearance; It’s something which was created to help people what to wear).

Mimo zauważalnych błędów, nadal można określić ogólny sens.

Przykładowa odpowiedź:

Fashion industry is very a discussed subject nowadays: they create and design new clothes everyday in order to satisfy some people needs.

There are many people who claim that the fashion industry is important and good for society. According to them, this industry design beautiful clothes and thanks to that every person can wear shirts, trousers or any acessory which is on today’s fashion.

On the other hand, the fashion industry in some people opinion, controls the market of clothes and because of that they can’t wear what they want to. In addition, the industry can increase the price of clothes, forcing people who don’t want to be “oldfashioned” to buy and pay a large amount of money to keep “beautiful”.

In my opinion, we can’t let the fashion industry decide what we must or musn’t wear. We shouldn’t judge people for its appearance,because that is not important. We must wear whatever we like, want and feel confortable with.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść5Cała treść jest odpowiednia do zadania, a czytelnik docelowy jest w pełni poinformowany.

Autor omawia znaczenie wyglądu w kontekście mody (this industry design beautiful clothes and thanks to that …) i dochodzi do wniosku, że nie powinniśmy oceniać ludzi po wyglądzie.

Wspomina również o negatywnym aspekcie jakim są ceny ubrań i wyraża opinię, jak wpływa to na wybory ludzi (forcing people … to buy and pay a large amount of money to keep “beautiful”).

Trzeci punkt mówi o tym, jak ograniczony jest wybór dla konsumentów ze względu na kontrolę przemysłu modowego nad wzornictwem i rynkiem (the fashion industry in some people opinion, controls the market of clothes)

Odpowiednia komunikacja3Konwencja typowa dla eseju została odpowiednio zatosowana. Praca zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Styl jest odpowiedni do zadania, użyto neutralnego języka, aby omówić zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty pytania.

Przekazano proste idee, używając odpowiedniego języka (in order to; According to them; the industry can increase), aby przedstawić idee i przyciągnąć uwagę docelowego czytelnika.

Organizacja4Tekst jest dobrze zorganizowany i spójny. Ma przejrzystą ogólną strukturę, a idee są połączone w zdaniach i akapitach przy użyciu odniesień, podstawień i parafraz, co pozwala uniknąć powtórzeń.

Użyto wielu różnorodnych wyrażeń łączących i spójników (many people who; According to them; this industry; thanks to that; On the other hand; In addition; In my opinion).

Język3W odpowiedni sposób użyto potocznego słownictwa związanego z tematem (to satisfy some people needs; good for society; controls the market; forcing people), ale zdarzają się błędy w mniej powszechnych słowach i wyrażeniach (on today’s fashion).

Szereg prostych i złożonych form gramatycznych użyto z odpowiednim stopniem kontroli (can increase the price of clothes, forcing people who don’t want to be).

Istnieje kilka powtarzających się błędów dotyczących  przyimków i czasowników w trzeciej osoby, ale nie utrudniają one komunikacji.

Przykładowa odpowiedź:

The society we live today is characterised by technology in constant development, fast speed processes, information travelling and getting to people at a blink of an eye and a complex web of social networking. In this context, the fashion industry is becoming increasingly important and having a more and more paramount role in our lives.

On one hand, the fashion industry is undeniably a source of profit and income. It hires millions of people all over the world and generates millions of dollars every year. Furthermore, such profitable business is also believed to be able to spread and make known the culture of a people, encouraging and enhancing a better understanding of each other.

Nevertheless, for those who are neither impressed nor motivated by numbers and figures, the fashion industry is seen as one which segregates people, isolating those who not fit their laws and commands. It is stated that people place too much importance on appearance and the material, world, sadly true, and the fashion industry just spurs on such situation. Moreover, not only are the costs of fashion item unrealistically high, it is thought to be a money better spent on more pressing issues, such as poverty and hunger.

I do believe that the fashion industry, as it is today, has a harmful effect, because it values a minority of people in detriment to the majority. However, it has such a wide reach that, it put into a good use, it can save lives.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść5Cała treść jest odpowiednia do zadania, a czytelnik docelowy jest w pełni poinformowany.

Kandydat przedstawia wyważoną argumentację,  zaczynając od omówienia własnego pomysłu, że branża modowa jest ważna, ponieważ zapewnia pracę i dochody ogromnej liczbie ludzi.

Następnie esej omawia negatywną stronę branży modowej w odniesieniu do wyglądu (the fashion industry is seen as one which segregates people; people place too much importance on appearance).

Na koniec autor wspomina się o wysokich kosztach podążania za modą i sugeruje się, że pieniądze można by lepiej wydać na kwestie społeczne, a nie na designerskie ubrania .

Odpowiednia komunikacja5Zachowano formę typową dla eseju, dzięki czemu uwaga docelowego czytelnika jest utrzymana do końca. Praca napisana jest w odpowiednim stylu, zastosowano szereg odpowiednich wyrażeń, które przedstawiają zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tematu, dzięki czemu cały esej jest zrównoważony.

Przekazano proste i bardziej złożone idee, które pokazują znaczenie mody w życiu konsumentów oraz informują jak branża modowa wpływa na ludzi i społeczeństwo (the fashion industry is undeniably a source of profit and income. It hires millions of people all over the world; it values a minority of people in detriment to the majority).

Organizacja5Tekst jest dobrze zorganizowany. Struktura jest przejrzysta, a idee są  przedstawione w sposób spójny w poszczególnych akapitach i zdaniach. Użyto parafraz, podstawień, wielokropków i odniesień (In this context; It hires; such profitable business is also believed; Nevertheless, for those who; sadly true; such situation; not only are).

Zastosowano logiczne wzorce, na przykład w całym tekście są przedstawione powiązania między modą i przemysłem, modą i finansami oraz modą i społeczeństwem.

Język5Autor używa bogatego słownictwa, w tym mniej powszechnego. Stosuje je w większości przypadków we właściwy sposób (is characterised by; at a blink of an eye; paramount role; undeniably; the culture of a people; enhancing; neither impressed nor motivated; segregates; isolating; in detriment to).

Szereg prostych i złożonych form gramatycznych użyto z odpowiednim stopniem kontroli, aby wyrazić bardziej złożone idee.

Chociaż zdarzają się błędy, pojawiają się one głównie przy próbie zastosowania ambitnego języka, ale nie utrudniają one komunikacji.

FCE Esej Przykłady: Temat (Język Obcy) 

Przykładowe zadanie egzaminacyjne:

In your English class, you have been talking about learning languages. Now your English teacher has asked you to write an essay for homework.

Write an essay using all the notes and giving reasons for your point of view.

There are more reasons to learn a foreign language than just to pass a test.’ Do you agree?

Write about:
1. pleasure
2. personal challenge
3. ……………………… (your own idea)

Przykładowa odpowiedź:

“There are more reasons to learn a foreign language than to pass a test”

Everything around us revolves around language(s), it is the most important thing in our lives. Society would just not function without it. They are It is our future and I would personaly love to learn as many as I possibly can.

Not everything in life is done because it is necessary. Learning a new language can be a lot of fun. Many people only do it as a hoby, or their knowledge is something that brings them pride and pleasure.

Secondly, we have people who do it simply to challenge themselves. Truly I believe that having a great outcome that stems from your hard work and dedication to learn something new is a wonderful way to challenge prove your ability to yourself and others. Then there is travelling. It is very important to be able to understand and have a conversation with someone abroad, unless you would like to get lost or worse.

To conclude, I think that learning a new language is an amazing thing no matter why you do it. It is always better to do things out of enjoyment, but even if you do it for a test, that knowledge will always be useful.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść5Cała treść jest odpowiednia do zadania. Kandydat omówił osobistą satysfakcję, wyzwania i podróże jako różne motywacje do nauki języka, więc docelowy czytelnik jest w pełni poinformowany.
Odpowiednia komunikacja5Zachowano formę typową dla eseju, dzięki czemu uwaga docelowego czytelnika jest utrzymana do końca. Praca napisana w odpowiednim stylu, zastosowano szereg odpowiednich wyrażeń. Przekazano proste i złożone pomysły: Everything around us; Not everything in life is done because it is necessary; unless you would like to get lost or worse; I think that learning a new language is an amazing thing no matter why you do it.
Organizacja4Tekst jest dobrze zorganizowany i spójny, użyto różnych słów i wyrażeń łączących: without it. It is; as many as I possibly can; only do it; people who do it; Then there is travelling; To conclude; that knowledge.
Język4Autor używa bogatego słownictwa, w tym mniej powszechnego. Stosuje je w większości przypadków we właściwy sposób: revolves around; function; a great outcome; stems from; no matter why.

Zastosowano szereg prostych (i sporadycznie złożonych) form gramatycznych: Truly … others; It is very important … worse; It is always … be useful.

Drobne błędy nie utrudniają komunikacji: … personaly; hoby.

Przykładowa odpowiedź:

Learning a a foreign languages is very important nowadays. English, in particular, is essential because it allows is spoken all over the world. That’s the reason why we start studying it from the age of six years old. Going abroad and being able to speak to native people is very satisfying and that’s why I want to improve my knowledge about foreign languages.

I decided to take this exam to know how high my level of English is, but also because I need this certification to go abroad next summer. I really want to come back to Cornwall, an amazing region in the South-West of England. I’ve been there twice with my family, but now I want to go alone. Only being there to England I can really improve my English comprehension and speaking skills.

Fortunately I can will have some English lessons which taught in English at university and I can’t wait for it because it will be an interesting challenge for me.
Studying foreign languages is essential to live and to travel. It isn’t simple and I surely have to challenge myself everyday, but the result is so satisfying that we I can’t do without it.

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść3Nie wszystko w eseju jest istotne i zgodne z treścią zadania, ponieważ autor skupia się zbytnio na osobistych doświadczeniach, a kwestie dotyczące uczenia się dla przyjemności i własnych wyzwań są poruszane tylko w niewielkim stopniu. Czytelnik docelowy jest poinformowany w sposób ogólnikowy.
Odpowiednia komunikacja4Zachowano formę typową dla eseju, dzięki czemu uwaga docelowego czytelnika jest utrzymana do końca. Przekazano proste i złożone pomysły: English, in particular, is essential; Going abroad and being able to speak to native people is very satisfying; an interesting challenge for me; Studying … do without it.
Organizacja3Tekst jest w większości dobrze zorganizowany i spójny, przy użyciu różnych słów i wyrażeń łączących: That’s the reason why; that’s why; but also because; I’ve been there; I can’t wait for it; without it.
Język4Zastosowano i odpowiednio wykorzystano szeroki zakres słownictwa: an amazing region; comprehension and speaking skills; Fortunately; the result is so satisfying.

Użyto szereg prostych i złożonych form gramatycznych: That’s the reason … six years old; I decided … next summer; I’ve been there … go alone; Fortunately … for me.

Błędy nie utrudniają komunikacji: knowledge about; come back; Only being to England I can; everyday

FCE Esej Przykłady: Temat (Historia) 

Przykładowe zadanie egzaminacyjne:

In your English class you have been talking about learning history at school. Now, your English teacher has asked you to write an essay.

Write an essay using all the notes and giving reasons for your point of view.

‘Everyone should be taught the history of their own country.’ Do you agree?

Write about:
1. what people can learn from the past
2. it’s more important to think about the future
3. …(your own idea)

Przykładowa odpowiedź:

A very common topic that is being discussed nowadays is wether schools should teach subjects that some may consider useless later in life. A clear example is history, since it is quite difficult to learn and does not help us in day-to-day activities.

However, many people do not realize the importance of it or that it affects our lives today. For example, our political system would not be this way if it weren’t for the Ancient Greeks, numerous politicians and wars who helped shape democracy and our constitution. Yet it is still thought that it’s useless.

In addition, it is very important that we never forget about our past since we must know where we were standing years ago. Moreover, there are some things, such as World War II, that we have to remember to prevent them from happening again. We should also know where we we were standing a century ago: our origins, our identity. The more you learn about your ethnicity, the better.

All in all, I think that it is extremely important to learn about one’s own country’s history. Anyone who gets the chance to do this should not waste it, since they are very fortunate to have this opportunity

engxam logo english exams

FCE, CAE, CPE

Ćwicz, pisz i rób postępy

Daj swój esej do sprawdzenia, śledź swoje postępy online.
Przykładowe ćwiczenia , praktyczne testy online i wskazówki.

Komentarze i oceny egzaminatorów:

Skala OcenaKomentarz
Treść5Cała treść jest odpowiednia do zadania, a czytelnik docelowy jest w pełni poinformowany.
Pierwsze dwa punkty zostały szczegółowo omówione w jednym akapicie, a trzeci dotyczący pochodzenia i tożsamości opisano oddzielnie.
Odpowiednia komunikacja5Zachowano formę typową dla eseju, poszczególne punkty kluczowe są omówione w zorganizowany sposób. Proste i złożone pomysły są przekazane w ciekawej formie (na przykład punkt dotyczący starożytnych Greków). Praca napisana jest w czytelnie, jest zrozumiała dla szerokiego grona odbiorców i cały czas przykuwa uwagę czytelnika.
Organizacja5Tekst jest dobrze zorganizowany i spójny. Autor skutecznie wykorzystuje różnorodne środki, aby połączyć swoje idee . W umiejętny sposób zastosowano zabiegi dzięki którym tekst jest lepiej zorganizowany, na przykład krótkie stwierdzenia kończące akapity trzeci i czwarty.
Język5Zastosowano bogate słownictwo, również bardziej wyszukane (numerous politicians; shape democracy and our constitution; our origins, our identity; your ethnicity). Użyto szereg prostych i złożonych form gramatycznych. Błędy, pojawiające się głownie przy zastosowaniu skomplikowanego słownictwa, są minimalne.

en

engxam logo english exams

Sprawdź czy zdasz B2 First (FCE)?

Zarejestruj się, rozwiąż testy i zobacz jakie uzyskasz wyniki.
Zapisz się
© 2024 engxam. All rights reserved.